Vytisknout
Zobrazeno: 522105
Kategorie: Články

Prva  čakra  leži na báze chrbtice (na  hradzi), medzi  konečníkom  a pohlavnými organmi. Energia, ktorá  prúdi  týmto centrom je zhustená, vitálna  a rázna.  Táto  čakra  sa spája so  základnými aspektmi  princípu  prežitia  človeka.  Princípom  prežitia  je  pud, ktorý  je vpečatený do  nášho genetického  kódu.  Je  koreflom  našho  vedomia. Prvá  čakra  je koreňom chrbtice, jej vplyv začína  pri  koreni  ľudského vedomia.

Prvotné funkcie prvej čakry:  princíp  prežitia, sila , podpora životnej  energie, vylučovanie.

Pridružené orgány:  hrubé  črevo a konečník

Pridružené žľazy: nadobličky

 

DRUHÁ ČAKRA

Druhá  čakra  leží  povyše pohlavných  orgánov. V podstate  sa spája  s ľudskou  tvorivosťou,  ktorá sa prejavuje veľmi mnohorako  a je základom  mnohých  iných  aktivít.  Pretože  základom  ľudskej tvorivosti  je plodivá sila, je druhá  čakra  aj centrom  sexuálnej energie,  plodenia  a regenerácie.  Sexuálna energia  je základom   všetkých  skutkov  ľudského individua. Je to tvorivá sila, ktorej vplyv d"aleko presahuje  sexuálne aktivity  - zahŕňa  aj myslenie,  pocity,  správanie či spôsob  odievania. Sexuálna  energia  sa  odráža  v umení,  hudbe,  móde,  architektúre a dizajne.  Je to sila,  ktorá  preniká všade.

Sexuálny  orgazmus neznamená iba biologické  uspokojenie, a l e je aj zážitkom  transcendentným. Je vytúženým  zážitkom aj preto, že počas  neho  sa dá poznat',  hoci  iba nakrátko,  nadčasovosť. Podobná   nadčasová   extáza  je  bežná pri mystických  stavoch  a  je základom   úspešných   šamanských  obradov.   Druhá  čakra  je veľmi aktívne  energetické  centrum. Jeho  energia  prestupuje   skutočne všetkymi  činnosťami  človeka . Je  základom   ľudskej tvorivosti  a vyššich stupňov extázy.

Prvotné funkcie druhej čakry: tvorivost', plodivá sila, sexuálna funkcia, podpora vitality

Pridružené  orgány:  hrubé  črevo,  močový  mechúr,  obličky a orgány  reprodukcie

Pridružené žľazy: pohlavné  žl'azy

TRETIA ČAKRA

Tretia čakra. umiestnená v mieste solárneho  plexusu. Je centrom  individuality človeka. Individualizácia  vedomia sa vyvija  popri zaistení princípu prežitia a zachovania druhu.  Vedie k pocitu jedinečnosti a svojbytnosti. Tretia čakra  je  centrum, v ktorom  sa  vedomie individualizuje. Je strediskom osobnej energie a  vzniku vôle.   Budí  túžbu  po sebauplatneni, sebaurčeni a  osobnej sile.   Pripravuje  človeka  na výzvy,  ktoré rnu  prináša život. Centrum  tretej čakry  môže byť  mimoriadne silné a je  späté s  osobnou  charizmou.

Prvotné funkcie tretej čakry: vôľa, osobná energia, travenie a vstrebávanie potravy

Pridružené orgány: pečeň, slezina, žalúdok a tenké črevo

Pridružené žlazy:  slinivka brušná

ŠTVRTÁ  ČAKRA

Štvrtá  čakra  leží   oproti  hrudnej  kosti,   v strede  hrude. V energetickorn systéme cloveka sa pokladá za ohnisko lásky a súcitu. Štvrtá čakra privádza ľudskée vedomie od sebeckosti k širsiemu uvedomovaniu si vzťahov s okolitým svetom. Leží  uprostred, medzi troma spodnými a troma vrchnými čakrami. Je  východiskovým miestom  z  nižšieho do  vyššieho vedomia. Energia. ktorá prúdi z tohto centra, je  popri   vôli  na   prežitie usmernená  na  uvedomovanie si druhých .  Na  to,  aby  sa  dosiahla  vyššia  funkcia  tvorivosti a  uvedomovania, je potrebné vedomé ., prekročenie" štvrtej čakry. 

Prvotné funkcie štvrtej  čakry: láska, súcit, imunita, srdce, pľúca  a priedušky

Pridružené orgány: srdce a pľúca

Pridružené žľazy: detská žlaza ( tymus)

PIATA  ČAKRA

Piata    čakra  leží   na   chrbtici  za   stredom  hrdla .  Touto čakrou  prúdia energie,  ktoré   zlepšujú  komunikativnosť, tvorivosť a sebavyjadrenie. Sila  tejto  cakry sa  najzretel'nejšie prejavuje v aktivite reči, ktorá je  pravdepodobne najvplyvnejším  prejavom l'udskeho správania.  Ked' je  táto čakra dobre vyvinutá, vyjadrovanie sa  vyznačuje silou a presvedcivosťou. Všetky  tvorivé  aktivity zahŕňajú vyjadrenie   niečoho hlbinného. Keď je  piata  čakra silná,  býva toto   vyjadrenie, dramatické,  dynamické a  vel'mi  podnetné.  Piata   čakra má  taký  potenciál, že môže vyvolať očarenie.

Prvotné funkcie  piatej čakry: vyššia  tvorivosť  a  komunikatívnosť

Pridružené orgány: hlasivky

Pridružené  žlazy: štítna zl'aza

ŠIESTA  ČAKRA

Šiesta  čakra  leží  za  koreňom   nosa  medzi  obočím   a je  posunutá k stredu  hlavy. Je známa  aj ako tretie  oko alebo  oko múdrosti. Je  sídlom   vyššej  inteligencie a  nadnormálneho videnia. Tretie  oko  je centrom hlbokej  vnútornej vízie,  usmerňovanej  mudrosťou a  hlbokým   pochopenim  takmer  nepatrných  síl, ktoré  sa prejavujú  v každej situácii. Ked' je tretie oko  ,otvorené", dá sa zretel'ne vidieť  minulosť, pritomnosť aj buducnosť. Osoby   obdarené touto   mimoriadnou  vlastnosťou  sú vlastne jasnovidcami. Vyššia inteligencia spojená so šiestou  čakrou je rozpinavá a citlivá.  Otvorene tretie  oko umožňuje ľahko dospieť k  požadovaným záverom. ktoré  sú pozitívne  a plodné.

Prvotné  funkcie  šiestej  čakry:  vyššia  inteligencia. jasnozrivosť, hlboké rozjímanie, zjemnený sluch

Pridružené orgány:  mozog

Pridružené  žlazy:  hypofýza

SIEDMA ČAKRA

Siedma  čakra  leži  na temene hlavy a je centrom  kozmického  vedomia, stavu  absolútneho uvedomenia a  integrácie s prvotnou  tvorivou energiou  vesmíru.  Predstavuje absolútny stav úplného naplnenia. stelesnenie úplnej  slobody, múdrosti, energie, hlbokého pochopenia a radosti. Po  prebudení siedmej čakry   dochádza k   poznaniu,  že kozmické vedomie je prirodzenou ľudskou vlastnosťou. Prebudenie siedmej cakry  je spravidla výsledkom  intenzívnej očisty.  vnútorného zdokonaľovania a duchovnej práce; kozmické  vedomie  alebo  osvietenie nemožno poznať intelektom. Nikto  nemôže tvrdiť. že k  nemu  vedú iba predpísané cesty. Pravdou  je. že skutočné osvietenie leží  mimo  rámca  in telektuálneho myslenia. K jeho  poznaniu sa dá dospieť iba priamou skusenosťou.

Prvotná funkcia  siedmej  čakry:  kozmické vedomie

Pridružené orgány:  mozog

Pridružené  žlazy: epifýza